2001 Yourx + Shen + Oden + Haek + Bone – Sottopasso Rovato